Geobear åtgärdsmatris

Den här sidan beskriver kärnfunktionerna som tillhandahålls av Geobear enligt beskrivningen i vår Capability Matrix. Hela matrisen kan laddas ner som PDF och inkluderar klickbara länkar i fallstudiekolumnen

Injekteringsaktivitet/process

Särskild målsättning

Geobear Metod

Markegenskaper

Begränsning

Förväntad effekt

Verifieringsmetod

Vidare information

Applicering beroende på konstruktionstyp [ yta, nära ytan ]

Utjämning / Lyft av grund, golv, bärande konstruktion.

Korrigera defekter i konstruktion – differentialsättning och/eller snedställning.

Lyft av konstruktion

Lera/silt PI < 60 %, torv organiskt material < 10 %

Maxlast 140t lok

Lyft upp till 400 mm

Nivåövervakning

Förbättra bärigheten under befintlig konstruktion för att minska sättningar eller underminering i sand & grus.

Geopolymerpermeation, expansion, kompaktering och förtätning.

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, sand och grus

< 350 % förstärkning beroende på initial densitet

Testning på plats

Kompensation vid nuvarande eller framtida lastökning.

Hydraulisk sprickbildning, sprickgenomträngning, geopolymerexpansion, förstärkning och förstyvning.

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, silt, lera, organiskt innehåll < 10 %, PI < 60 %, N-SPT-värde > 1

< 600 % förstärkning beroende på initial skjuvhållfasthet

Testning på plats

Markförstärkning industrifastighet, Västmanland
Markförstärkning industrilokal, Vittinge

Strukturella stöd, lastbärande geopolymerpålar (Powerpile).

Skapa lokalt strukturellt stöd genom formandet av geopolymer Powerpiles – För att åtgärda stabilitetsproblem.

Strukturella stöd

Alla jordarter N-SPT Värde 0-3

Max belastning 200kN/m, max djup 6m

Mängdkontroll, Nivåövervakning, Pålbelastningsprovning

Tätning av vattenläckage (minskning av grundvattengenomträngning kontra strukturläckor)

Förhindra vatteninträngning i fogar, sprickor för exempelvis spont eller annan konstruktion.

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, sand och grus

< 100% effekt

Permeabilitetstest

Tomrumsfyllning – under fundament eller golv.

Återföra stöd, minska risken för framtida sättningar och/eller oönskad migrering.

Tomrumsfyllning

Alla jordar

< 100% effekt

mängdkontroll/visuell bedömning/testning på plats

Vibrationsreducering

Minskad rörelse vid dynamisk last eller för maskiner vid tillverkning/produktion.

Markförstärkning

< 70% reduktion

Vibrationsövervakning

Åtgärd för volymetrisk förändring i lera

Geopolymer sprickgenomträngning, expansion, kompaktering, förstärkning och förstyvning. Reducering av permeabilitet.

Markförstärkning

Krymplera

%

Injekteringsaktivitet/process

Särskild målsättning

Geobear Metod

Markegenskaper

Begränsning

Förväntad effekt

Verifieringsmetod

Vidare information

Geotekniska applicering [ under ytan ]

Injekteringsridå

Skapa en injekteringsridå för att minska vatteninträngning och/eller isolera en utgrävning.

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, sand och grus

< 100% effekt

Permeabilitetstest

Kontroll av intern erosion

Täta kanaler och minska permeabiliteten för att säkerställa långsiktig stabilitet i vägbank eller banvall.

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, sand och grus

< 100% effekt

Permeabilitetstest/testning på plats

Minska sättning från bygg- eller tunnelverksamhet (kompensationsinjektering)

Minska sättningar orsakade av schaktning genom att ersätta/kompensera volymförlust.

Geo RT, Markförsträrkning

Sedimenterande jordar

< 100% effekt

Övervakning av struktur

Geo RT Trail

Sanering av sjunkhål

Fyllning av öppna tomrum och konsolidera löst fyllnadsmaterial.

Tomrumsfyllning, markförstärkning

Alla jordar

< 100% effekt

mängdkontroll/visuell bedömning/testning på plats

Fyllning/stabilisering av gamla kol/mineralverk

Fyllning av öppna tomrum och konsolidera löst fyllnadsmaterial.

Tomrumsfyllning, markförstärkning

Underjordiska håligheter

< 100% effekt

mängdkontroll/visuell bedömning/testning på plats

Lutningsstabilisering, Släntstabilisering

Lokal geopolymergenomträngning, expansion, kompaktering och förtätning. Frakturgenomträngning, förstärkning och förstyvning.

Markförstärkning

Alla jordar

Säkerhetsfaktor > 1

Testning på plats

Poland Railway Embankment Stabilisation Design

Förbättring av pålbelastningskapacitet

Förstyvning / förtätning av jordmassa för att kontrollera vibrationsinducerad jordrörlighet

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, silt, lera, organiskt innehåll < 10 %, WL < 60 %, N-SPT-värde > 1

upp till 200 % förbättring beroende på markens beskaffenhet

Testning på plats

Begränsning av vätskebildning samt erosion

Hydraulisk sprickbildning, sprickgenomträngning, förstärkning och förstyvning

Markförstärkning

Fyllnadsmaterial, sand och grus

Säkerhetsfaktor > 1

Testning på plats