Sverige är generellt inte ett stort riskområde när det kommer till sättningar. Det finns dock områden som är drabbade och löper större risk än andra.  

 

Den sydvästra delen av Sverige, specifikt kring Göteborg, är känd för att ha fler fall av sättningar på grund av den lösa leran i området som riskerar att orsaka sättningar över tid. Marken i denna region är sammansatt av mjuka leror, som är benägna att sedimentera och konsolideras med tiden. Detta kan få markytan att sjunka och förskjutas, vilket kan leda till sättningar och potentiella skador på byggnader och infrastruktur. Det är ett problem som även drabbar övriga kustområden i landet där fastigheter står på lös lera. 

 

Geobear har kartlagt de områdena som är mer utsatta för sättningar i Sverige. Sättningskartan är baserad på data vi samlat in från våra utförda jobb genom åren. 

 

 

Platser som har varit föremål för mänsklig aktivitet som gruvor, schaktningsarbeten, byggnad av fastigheter eller andra grävarbeten är mer sårbara för sättningar. Verksamheten riskerar att ha förändrat markförhållandena eller de underliggande bergsskikten. Eftersom de södra och västra delarna av Sverige har högre befolkning än norra Sverige, finns det en större koncentration av bebyggelse och infrastruktur som kan påverkas av sättningar.

Alla dessa faktorer bidrar till en högre nivå av sättningar i de södra och västra delarna av Sverige. Här kan du läsa mer om olika lösningar för sättningsproblem.