Varför orsakar Sveriges markförhållanden sättningar?

Sverige har unika markförhållanden vilka kan skapa sättningar på grund av en mängd olika faktorer vilket inkluderar landets geologiska historia, hydrologi, klimat samt markanvändingsmönster.

 

Faktorer som orsakar sättningar

En av de primära faktorerna som orsakar sättningar i Sverige är landets geologi. Stora delar av Sverige vilar på forntida berggrund som har varit utsatt för tusentals år av erosion och glaciation. Detta har resulterat i ett komplext nätverk av sprickor och brister i berggrunden som kan få marken att förskjutas och sätta sig med tiden. Den senaste istiden är också något som fortfarande påverkar marken. Stora delar av Skandinavien var täckt av is, vilket fick landet att sjunka. Efter att isen smält började landet återhämta sig eller höjas, vilket kan leda till sättningar i vissa områden. Denna process, känd som glacial återhämtning, pågår fortfarande och kan påverka särskilt i kustområden.

 

Sveriges markförhållanden

Vissa delar av Sverige består av lermarker, som kan vara benägna att sätta sig på grund av sin höga kompressibilitet och låga bärighet. Detta kan förvärras av faktorer som förändringar i grundvattennivåer eller mänsklig aktivitet som utgrävning eller byggnadskonstruktion. Läs mer om markförhållandena i södra Sverige här.

 

 

 

Klimatförändringar

Ytterligare en bidragande faktor är klimatet. I Sverige upplever vi långa, kalla vintrar vilket följs av relativt korta somrar. Detta kan resultera i frys- och upptiningscykler som kan försvaga jorden och orsaka sättningar. Dessutom får Sverige en betydande mängd nederbörd, vilket kan orsaka likvifaktion, ett fenomen då marken plötslig går från fast till flytande form, som slutligen kan leda till sättning.

Klimatförändringarna har de senaste åren visat på varmare och torrare somrar i Sverige. Det kan leda till att lermarker torkar ut och krymper vilket skapar håligheter i marken och det kan orsaka sättningar.

 

 

 

 

Landets markanvändningsmönster

Slutligen är även Sveriges markanvändningsmönster något som påverkar sättningar. Byggande av fastigheter och infrastruktur på instabil mark kan leda till att marken sätter sig ojämnt. Utvinning av naturresurser som grundvatten, olja eller mineraler kan få marken att förskjutas och sätta sig när de underliggande geologiska strukturerna störs.

Sveriges unika kombination av geologi, klimat och markanvändningsmönster kan bidra till sättningar. Det är viktigt att ta hänsyn till lokala faktorer vid planering av bygg- eller infrastrukturprojekt i landet för att minimera riskerna.