Geobear jobbar med olika typer av grundförstärkningar för att åtgärda sättningar som kan uppvisas i form av kärvande dörrar och fönster, sprickor i väggar och grundsula samt sjunkande golv. Förändrade markförhållanden är orsaken till sättningar vilket kan upplevas som att huset sjunker och det beror på att grunden inte längre orkar hålla byggnaden eller konstruktionen uppe, vilket kallas för att huset har “satt sig”.    

För att veta vilken typ av förstärkning vi ska utföra besöker vi er fastighet och utför en besiktning.  Under besiktningen mäter vi eventuella nivåskillnader med laser, utför marktest för att veta vilken typ av bärighet marken har och inspekterar de visuella symtomen av sättningen. Efter besiktningen kan vi ta ett beslut om vilken typ av förstärkning som är lämplig och vi  gör en plan designad för er byggnad eller konstruktion.   

 

Stabilisering av marken

När vi gör grundförstärkningar är den vanligaste metoden vi använder oss av markstabilisering. Vi borrar hål mindre än en femkrona i marken och för ner rör och injekterar geopolymer, en tvåkomponentslösning vilken anpassas efter markens förhållanden, till ett förutbestämt djup. Lösningen expanderas i marken med en kraft på upp till 10 000 kilopascal och packar samt binder marken vilket förhindrar sättning att fortgå. 

Sjunkande golv

Golvlyft även kallat golvutjämning kan kombineras med markstabilisering om inte sättningen stannat av, vilket kontrolleras av våra tekniker. Tekniken används när ett golv sjunker, synliga symtom i bostäder är en glipa mellan golv och vägg. Geopolymer injekteras genom borrhål och fyller alla tomrum i marken för att sedan expandera och lyfta golvet. Våra tekniker övervakar med bland annat lasermätare för kontrollera lyftet under hela processen.

Sviktar golven vid belastning?

Golvstabilisering är en teknik vi använder på industrigolv, vägar i betong samt konstruktioner som sviktar vid belastning. Våra tekniker injekterar geopolymer för att stoppa rörelse vid belastning, lösningen expanderar och fyller ut tomrum samt håligheter och marken blir kompakt. 15 min efter injekteringen kan en lastbil köra över ytan. Tekniken används även i förebyggande syfte om konstruktionen ska byggas ut eller om belastingen förväntas öka. 

Geobears lösning på pålning – PowerPiles

Geobear-lösning villa vinter

Traditionell pålgrundläggning är en omfattande, tidskrävande och kostsam lösning. Geobears lösningar för pålning förstärker underlaget med hjälp av expanderande geopolymerer, för att påla marken på ett snabbare och smidigare sätt, ofta till en lägre kostnad, för pålning av grund och för att stödja existerande byggnader. Geopolymerer injekteras genom ett flexibelt och expanderande PowerPile-hölje, via ett litet 30-50 millimeters hål och skapar en pelare. Den här metoden saktar ned eller stoppar sättningen fullständigt, samtidigt som geopolymerpålarna kompakterar marken runt omkring sig. Arbetet tar dagar istället för veckor eller månader. 

Utfyllning av tomrum

Tomrumsuppfyllning är en teknik som används för att fylla igen olika typer av tomrum. Vi fyller igen källare, tunnlar, slukhål, grottor, gruvschakt, rörledningar, behållare, cisterner och kanaler. Geopolymer injekteras i tomrummet och kan vid behov blandas ut med lecakulor, om byggnaden eller konstruktionen ovanför tomrummet är skadad kombinerar vi med att grundförstärka. Om det finns behov av att använda ytan i framtiden kan materialet avlägsnas och återvinns som byggavfall.