Sättning orsakad av volymminskning av lera på grund av porvattenförlust, även kallat lerkrympning, är orsaken till en stor del av sättningarna i Sverige. Träd och tät, tung vegetation utgör grundorsaken till problemet som många husägare fruktar. Vad är egentligen porvattenförlust i lera och hur är träden ansvariga för att det inträffar i första hand?

Hur uppstår en sättning orsakad av porvattenförslut i lera?

Illustration av hur lerkrympning ter sig, måtten är exempel.

En sättning orsakad av volymminskning av lera på grund av porvattenförslut uppstår då närliggande trädrötter drar ut majoriteten av fukten från marken under torra varma somrar. Den påföljande bristen på vatten i marken kommer att leda till att leran krymper och i sin tur kommer grunden under byggnaden sjunka då håligheter i marken uppstår.

När hösten och vintern återvänder, återkommer fukten i marken vilket orsakar fastighetens grund att röra sig uppåt, motsatsen till hur den sjönk under de torra sommarmånaderna. Det riskfyllda är att fastighetens grund säsongsvis rör sig uppåt och nedåt, vilket kan göra sättningen betydligt värre och svårare att åtgärda då åren går. 

Det är viktigt att hitta en lämplig sättningsåtgärd som förebygger ytterligare skador på fastigheten. Vi på Geobear utför en markundersökning innan vi avgör hur vi kan åtgärda sättningen, vilket är ett viktigt steg i processen som experterna starkt rekommenderar utförs innan ett åtgärdsförslag hamnar i kundens händer.   

 

Varför är en markundersökning viktig?

En markundersökning hjälper ingenjörerna att fastställa, så precist som möjligt, djupet av de djupaste trädrötterna för att effektivt kunna åtgärda sättningen. Utan en markundersökning kommer arbetet att utföras utifrån antaganden snarare än de faktauppgifter som används för verifiering.

Om behandlingen inte sträcker sig tillräckligt långt eller djupt ned i marken för att åtgärda hela problemet, riskerar den omgivande leran att fortsätta krympa, vilket riskerar att sättningen efter en tid återkommer. För bästa möjliga resultat och en permanent lösning är det nödvändigt att en markundersökning genomförs innan arbetet utförs.

Hur går markundersökningen till?

Vid besiktningen utförs ett eller flera marktest för att utgöra markens bärighet kring fastigheten. Vid lerkrympning där trädrötter som står kring fastigheten suger ut fukten ur lermarken och orsakar sättningen, har trädens lokalisering betydelse. Träd som står nära fastigheten och reser sig högre än taket utgör en risk för sättning eftersom rötterna sprider sig och kan leta sig in under grunden där de utvinner markens fukt och skapar håligheter. Rosbuskar är en anna växt som utgör en risk då de behöver mycket fukt och ofta placeras intill fasaden där rötterna växer i marken kring fastighetens grund. 

Likt de vanliga markundersökningarna vi utför genom att göra ett eller flera penometertest mäter vi markens bärighet. Vid porvattenförlust i lera undersöker vi också till hur leran ter sig på markens olika nivåer, om det är hård torrskorpelera och vid vilket djup leran blir fuktig och våt.   

 

Geobear erbjuder en störningsfri och kostnadseffektiv sättningsåtgärd

Geobear erbjuder er en tidseffektiv och störningsfri åtgärd specifikt framtagen för sättningar orsakade av portvattenförlust i lera. Proceduren skiljer sig från hur vi åtgärdar sättningar där rotorsaken har ett annat ursprung som vid fuktskador eller då utbyggnationer drar ifrån huset. 

Geobear har revolutionerat sättet på vilket sättningar orsakade av porvattenförslut i lera kan åtgärdas, allt med den innovativa injekteringsmetoden med geopolymer. Först injekteras geopolymeren i marken, minst 0,5 meter under de djupaste rötterna eller trädet som orsakar sättningen. Tvåkomponentslösningen injekteras på flera olika nivåers djup tills de når undersidan av grunden.

Nästan omedelbart kommer tvåkomponentslösningen att rinna in i alla sprickor och skrevor, oavsett hur stora eller små de kan vara. Vilket hjälper till att förhindra att fukt tränger in och sedan utvinns ur leran när årstiderna ändras. Detta kommer i sin tur att minska risken för krympning och svullnad av leran avsevärt och utgör vår mest idealiska lösning för sättning orsakad av porvattenförlust i lera.  

 

Illustration av trädrötter under grund vid geopolymerinjektion

Fördelar med Geobears injekteringsmetod

  • Störningsfri, majoriteten av arbeten utförs utanför husets väggar. Vid industrier kan mindre områden stängas av åt gången och arbetet fortgå.
  • Tidseffektiv, arbetet är slutfört på några dagar. Hos villakunder slutför vi vanligen arbetet under samma dag. 
  • Noggrann, våra ingenjörer preciserar arbetsytan, vilket gör att den kringliggande marken inte påverkas. Undvik schaktning och grävarbeten. 
  • Minimerar risken att behöva ta ned träd vilket skyddar växtlivet och miljön. 

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.