Hälsa och säkerhet

Vi är fast beslutna att se till att alla som jobbar för Geobear ska återvänder hem säkert och skadefritt. Även om vårt mål är noll olyckor, så är vi väl medvetna om att detta är ett utmanade mål inom byggindustrin. För att uppnå detta mål vet vi att träning, erfarenhet och tillsyn är lika viktigt som att skapa en positiv hälso- och säkerhetskultur. En kultur där alla inom företaget ”äger” hälsa & säkerhet. Med det menar vi att hälsa och säkerhet inte bara kommer som regler uppifrån, från ledningsgrupper och chefer, utan är något som alla anställda och underleverantörer deltar aktivt i.

Att äga hälsa och säkerhet innebär att personer tar hand om sig själva och ser och observerar sin arbetsplatsmiljö. Varje person ansvarar för att agerar till förmån för att åtgärda osäkra förhållanden, följa riktlinjer, ifrågasätta problem, belysa osäkerheter och rapporterar incidenter.

Hos Geobear föregår högsta ledningen med gott exempel genom att integrera hälsa och säkerhet i alla beslut och all planering. Vår strategi är att alla anställda, på alla nivåer inom företaget, ska använda bästa möjliga tillvägagångssätt när det gäller säkerhetprocesser.

Detta uppnås genom:

1) ett kontinuerligt utbildningsprogram för att utveckla färdigheter och kompetens;
2) att säkerställa att hälsa & säkerhet är en punkt på alla ledningsmöten;
3) att planlägga säkerhetsmöten för platschefer en gång i månaden;
4) att ha regelbunden kommunikation med personal om säkerhetsfrågor;
5) att ha regelbundna platsinspektioner; och
6) att upprätthålla våra säkerhetsintyg, inklusive BS OHSAS 18001, Safe Contractor, CHAS, Constructionline och RISQS.

 

Miljön

Vi är fast beslutna att bevara miljön och att aktivt bidra till ett grönare samhälle. Detta innebär att vi tänker igenom vilken påverkan det vi gör har på miljön. Oavsett om det handlar om mängden bränsle vi använder, materialen vi injekterar, miljörisken som vår verksamhet har eller avfallet vi skapar så kollar vi på varje enskilt område och, där det är möjligt, minskar eller förbättrar det vi redan gör. Till exempel har vi intyg för standard BS ISO 14001:2015 och är stolta över de miljöegenskaper som vårt tillvägagångssätt för harts-injektering har. Vi jobbar med vår leverantör för att utveckla nya typer av harts för att förbättra såväl användningsområden som miljöprestanda. Detta har gett oss möjligheten att kunna informera kunder inom alla områden, kommersiella, infrastruktur och bostäder att vi inte skapar några miljöfaror för framtida generationer.

Geopolymer och miljö

När det gäller geopolymerbaserade processer, är det förståeligt att fråga om eventuella effekter på miljö, hälsa och säkerhet. Geobear har redan från början haft en strikt politik för dessa ämnen – för att skydda både sina anställdas och klienternas hälsa, och för att bevara ekosystemen.

Geobear geopolymer har ingen negativ inverkan på miljön. Miljökonsekvensbedömningen som utförd av Stantec Ltd, ett globalt företag för jord- och grundvattenskonsultation, gällande potentiella miljöfaror för geopolymerer i kontrollerade vatten, har visat att geopolymer inte förorenar grundvattnet.

Enligt testkörningen finns ingen märkbar närvaro av farliga ämnen eller icke-farliga föroreningar i geopolymer, eftersom de flesta komponenterna i geopolymeren, när de är blandade, bildar stängda och mycket tätt bundna molekylkedjor. Resultaten av laktester visade att utsläppet skulle vara av en mängd och koncentration som är så liten att det undanröjde någon nuvarande eller framtida risk för försämring av kvaliteten på det mottagande grundvattnet.

Ref. Stantec / Esi consulting 66682TN1

 

Hållbarhet

Vårt företag är dedikerade till hållbarhet i konstruktioner och vi ser noggrant på frågor så som snabb hantering av reparationer, effektiv materialprestanda, samordnad verksamhetshantering, regelbunden övervakning, leva upp till etisk standard, företagshälsovård och säker arbetsmiljö, bättre finansiella lösningar för kunder och flexibla arbetstider såväl som tillgodogörande av kunskap från relaterade akademiska, tekniska och sociala sammanhang. Vi vill att vår verksamhet ska vara hållbar eftersom att vi bryr oss om att kunna leverera lösningar till marknaden, både nu och i framtiden.

 

De viktigaste frågorna inom hållbarhet för oss är

1) att säkerställa att det arbete vi utför, i den grad det är möjligt, är en ”en gång för alla”-lösning som inte kräver upprepat och oplanerat arbete; och

2) att våra affärsresor är så ekonomiska och förorenar så lite som möjligt. Utvecklingen av effektiva elektriska fordon har till exempel nått det stadium där vi kan börja överväga att använda dem inom hela företaget, både för bilresor och leverans av material. Elektriska fordon använder inte bara mindre bränsle men är också mycket tystare och producerar mindre utsläpp.

Geobear – din ansvarstagande och omsorgsfulle partner

När det gäller harts-baserade processer, är det naturligt att undra över möjlig påverkan på miljö, hälsa och säkerhet. Ända från start, har Geobear antagit en strikt policy kring dessa frågor. Både för att skydda våra teknikers och kunders hälsa, samt för att bevara ekosystemet.

Geobear geopolymerer har ingen negativ miljöpåverkan 

Studier av det polymeriserade hartset har visat att det inte kontaminerar marken (Miljöpåverkan). Detta eftersom de olika komponenterna tillsammans bildar slutna och mycket tätt sammanbundna molekylkedjor.

Mängden geopolymerer som injekteras överstiger sällan 2 till 4 % av områdets volym (mellan 0.2 och 1 % i vikt.)

Spridningen av geopolymererna från injekteringspunkten är begränsad, upp till 2 meter, eftersom polymerisering är en mycket snabb process. 90 % av projekten utförs nära markytan, på ett djup mellan 3 och 4 meter.

Koldioxidavtryck

Processen släpper ut mycket lite koldioxid jämfört med traditionella lösningar. Borrarbetet utförs med energisnåla elektriska borrar. Vidare avslutas projekten fort – 2 till 10 gånger snabbare än vid mikro-pålning. Jämfört med betong krävs mindre transporter. Fem ton flytande geopolymerer som transporteras med tankbil kan under marken expandera till 70m³ polymeriserat harts.

Emballage

Tankbilarna är utrustade med fasta tankar i rostfritt stål, som fylls på från återanvändbara depå-tankar. Det innebär att vi inte förbrukar något emballage, och inte producerar något avfall.

Geobears dotterbolag har följande certifieringar:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001.

Geobears material har bedömts av bl.a. Sundahus.