Vi på Geobear (tidigare Uretek) har levererat lösningar på marksättning sedan närmare 40 år tillbaka. Sättning i husgrunden är ett problem som påverkar tusentals villa- och fastighetsägare, och som kan få väldigt allvarliga konsekvenser för både byggnader och ekonomi ifall det inte fixas.

Vad är sättning?

Sättning är en sjunkande rörelse i grunden på en byggnad eller struktur, till exempel en brostruktur. Ibland yttrar sig problemet i en uppåtstigande rörelse.

I de flesta fall beror detta på förändrade förhållanden i jorden under markytan. Om grunden har byggts på en sluttning, kan den ta skada när marken långsamt rör sig nedåt. Andra faktorer som kan orsaka sättning är stora träd och växter, vattenskador och den typ av jordmån som grunden står på.

Detta är ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Ju förr desto bättre eftersom konsekvenserna kan förvärras med tiden. Geobear (tidigare Uretek) levererar stabila lösningar för byggnationer och infrastruktur, och återställer dem till ursprungligt skick.

I somliga fall är marksättning inte orsaken till problemet. Det förekommer också att belastning på golvet eller grunden får det att sjunka, eller gör så att markytan komprimeras. Våra lösningar lämpar sig utmärkt också i dessa fall.

Vad orsakar marksättning?

Marksättning, ett enormt problem för husägare, kan uppstå var som helst på grund av en rad olika anledningar. Köpare av villor och fastigheter bör vara medvetna om möjliga orsaker till marksättning, för att kunna undvika framtida problem.

Jordtyper

Marksättning hänger ofta ihop med fukthalten i jorden under husgrunden. Vissa jordtyper är känsligare än andra.

Kohesionsjord, som lerjord och silt, är särskilt sårbara, eftersom de krymper och sväller i förhållande till fukthalten. Detta innebär att vädret kan ha betydande påverkan på jordens sammansättning.

Mindre kompakta jordtyper som sand och grus som inte är så benägna att svälla och krympa, riskerar däremot att spolas bort av vattenflöden (exempelvis vid brusten vattenledning.)

Träd och annan växtlighet

Visst kan ett träd eller en buske intill huset bidra till en trivsam miljö där du bor eller arbetar. Tyvärr kan det också bidra till att marksättning uppstår. Vegetation nära husgrunden kan störa marken i och med att rötterna suger fukten ur jorden, och får den att krympa. Risken är större under långa torra perioder, eftersom törstiga växter kan sträcka sina rötter genom husgrunden för att nå vatten.

Mänskliga faktorer

Marksättning orsakas inte enbart av naturfenomen. Det finns åtskilliga mänskliga faktorer som också påverkar. Vattenläckor från skadade avloppsrör kan luckra upp eller till och med spola undan marken under husgrunden. Detta händer oftast vid sandig eller grusig jord.

Gruvor är en annan orsak till sättning. I gruvområden finns öppna utrymmen vilket kan leda till marksättning.

Trafik och byggnationer i näromgivningen kan orsaka kraftiga vibrationer, vilket kan leda till rörelser och sättning i marken.

Sammanfattning: vanliga orsaker till marksättning

 • Byggnaden har rests på lerjord.
 • Jorden under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen.
 • Vattenskada har försvagat jorden och husgrunden.
 • Rörelser har skett på grund av skiftande jordsammansättningar under grunden.
 • Vibrationer & rörelser vid närliggande utgrävningar.
 • Vibrationer från trafik.
 • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
 • Förändringar i miljön och omgivningarna.
 • Naturlig nedbrytning av jord, som torv.
 • Vegetation som sprider ut sig – ek, vide och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

 

Att upptäcka sättning i en byggnad

Främsta tecknet på rörelser i husgrunden på grund av marksättning är sprickor i väggarna och sjunkande golv. Sprickor som orsakats av marksättning löper vanligtvis diagonalt och dyker plötsligt upp i cement invändigt och i tegel utvändigt. Sättningssprickor är oftast kraftigare och bredare upptill, jämfört med de hårfina sprickor som kan uppstå naturligt i materialet.

Sjunkande golv som beror på sättning är också lätt att upptäcka. Titta intill golvlisten och kontrollera om där finns glipor, sprickor eller ojämnheter.

Du kan även kontrollera om det finns tecken på sättning runt utsatta punkter i byggnaden, som dörrar och fönster. Fönster och dörrar kan kärva och bli svåra att öppna och stänga på grund av rörelser i husgrunden.  Sättningssprickor är också vanligt förekommande där en tillbyggnad ansluter till huvudbyggnaden. Det är ett tecken på att tillbyggnaden drar ifrån övriga byggnaden.

 

Kostnader som följer av sättning

Sättning av din bostad eller fastighet kan bli ett stort problem med höga kostnader som följd.

Estetisk påverkan

 • Stora sprickor som kryper över väggarna
 • Flagnande gips
 • Tapeter som lossar i kanterna
 • Tegel som inte sitter på plats.

Det är exempel på hur marksättning kan få ditt hem eller dina lokaler att se slitna och ogästvänliga ut. För dig som driver en verksamhet finns risken att det avskräcker kunder och partners; en onödig förlust av intäkter.

Förutom att estetiska brister påverkar intryck och trivsel kan det också innebära ett sänkt värde på fastigheten. En förödande konsekvens om det blir aktuellt att försöka sälja den.

Konsekvenser

Utöver försämring av din egendoms estetiska skick, väntar flera problem och bekymmer om du inte åtgärdar sättningen.

Dörrar och fönster är utsatta delar som kan kärva eller sitta fast på grund av deformering. Även rör och elektriska ledningar är i riskzonen vid rörelser i väggarna. Problem med avlopp eller belysning kan vara ett symptom på marksättning. Detta blir till irritations- och orosmoment där hemma. I affärslokaler kan det dessutom leda till att vissa delar inte kan nyttjas, och innebära ekonomisk förlust.

Det värsta scenariot är omfattande skador. I din bostad innebär det att din och din familjs säkerhet är utsatt för risk. För en affärsverksamhet innebär det att medarbetare, kunder och allmänheten utsätts för fara.

Ekonomiska följder

Skador på byggnaden, rör och elektriska ledningar kan medföra stora kostnader. Det kan emellertid förhindras genom att låta Geobear rätta till din marksättning i tid.

Hur kan vi hjälpa dig? Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, vi kan också ordna en kostnadsfri inspektion för att undersöka marksättningens omfattning.

Åtgärda marksättning

Geobears lösningar omfattar injektering av expanderande geopolymerer under din fastighet. Detta material pumpas in i jorden och expanderar under markytan. Expansionen fyller hålrummen i marken, pressar ut vatten och komprimerar jorden. Resultatet är en solid och stabil bas under husgrunden.

När geopolymererna expanderar i marken letar de sig fram tills de inte kommer längre. Då riktar sig den expansiva kraften uppåt mot grunden. Processen kontrolleras via laserutrustning, som ger utslag på 0.25 mm rörelse ovanför injekteringspunkten. När marken stabiliserats avslutas processen vid den aktuella punkten, och återupptas på en ny punkt. För jämn spridning fördelas punkterna med cirka 1.5 meters mellanrum. Om golvet lyfts kommer processen fortsätta vid aktuell injektionspunkt tills golvet nått rätt nivå.

Materialet som vi använder bryts inte ned. Det är en permanent lösning som kan jämföras med betong, men processen är snabbare och renare. Att gjuta betong kräver tung utrustning och processen omvandlar din egendom till en byggarbetsplats. Samma sak gäller vid utgjutning som kräver utgrävning vid grunden. Med vår teknik borrar vi helt enkelt små hål och injekterar vårt material.

Att använda Geobears geopolymerer som lösning på sättning är den enklaste, och i de flesta fall lämpligaste, metoden. Äldre metoder, som pålning utförd av traditionella byggfirmor, börjar bli en sista utväg.

Kontakta oss

Sättning kan vara skrämmande att drabbas av, men vi på Geobear finns här för dig. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Boka en kostnadsfri inspektion på plats för att bedöma situationen och gå igenom lösningar.