Vi på Geobear (tidigare Uretek) har levererat lösningar för marksättning i närmare 40 år tillbaka. Sättningar i husgrunden är ett problem som påverkar tusentals villa- och fastighetsägare. Sättningar kan få allvarliga konsekvenser för både byggnader och den drabbades ekonomi om de inte åtgärdas.

Vad är marksättning?

Sättningar i hus och husgrund

Marksättning är en sjunkande rörelse i grunden på en byggnad eller en konstruktion – till exempel bro.

I de flesta fall beror sättningen på förändrade förhållanden i jorden under markytan. Om en byggnads grund har byggts i en sluttning, kan marken långsamt flytta sig nedåt på grund av t.ex. regn vilket kan orsaka skador – sättningar – i grunden. Andra faktorer som kan skapa marksättning är stora träd och växter i närheten av en byggnad eller vattenskador på grund av kraftigt regn eller läckande rör.

Marksättning är ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Ju förr desto bättre, eftersom konsekvenserna kan förvärras med tiden. Geobear genomför markstabilisering för byggnader, industrier och infrastrukturprojekt för att återställer dem till sitt ursprungligt skick.

I bland är marksättning inte orsaken till den sjunkande rörelsen. I vissa fall kan det bero på att belastning på golvet och grunden ökat och därmed fått dem att sjunka. När en grund byggs beräknas vilka krafter som kommer påverka den, om detta ändra – till exempel att en ny tung maskin installeras i en industri, så kan marken under grunden komprimeras. Kompressionen gör att volymen minskar och grunden sjunker ned. Våra lösningar lämpar sig utmärkt också i dessa fall – se golvutjämning.

Vad orsakar marksättning?

Marksättning är ett stort problem för husägare, som kan uppstå var som helst på grund av ett antal olika anledningar. Köpare av villor och fastigheter bör vara medvetna om möjliga orsaker till marksättning, för att kunna undvika framtida problem.

Jordtyper

Sättningsskador på husMarksättning hänger ofta ihop med fukthalten i jorden under husgrunden. Vissa jordtyper är känsligare än andra för förändringar i fukthalten.

Kohesionsjord, som lerjord och silt, är särskilt sårbara, eftersom de krymper och sväller i förhållande till fukthalten. Detta innebär att väderförändringar kan ha betydande påverkan på jordens sammansättning. Förändringarna kan orsaka marksättning.

Mindre kompakta jordtyper, så som sand och grus är inte så benägna att svälla och krympa. De riskerar däremot att spolas bort av vattenflöden till exempelvis vid ett läckage i en vattenledning, eller vid kraftigt regn. Det kan orsaka marksättning.

Träd och annan växtlighet

Visst kan ett träd eller en buske intill huset bidra till en trivsam miljö där du bor eller arbetar. Tyvärr kan det också bidra till att marksättning uppstår. Vegetation nära husgrunden kan påverka marken. Rötterna från växtligheten suger upp fukt ur jorden, och får den där med att krympa. Vilket kan orsaka marksättning. Risken ökar under långa torra perioder, eftersom törstiga växter kan sträcka sina rötter genom husgrunden för att nå vatten.

Mänskliga faktorer

Marksättning orsakas inte enbart av naturfenomen. Det finns åtskilliga mänskliga faktorer som också påverkar. Vattenläckor från skadade avloppsrör kan luckra upp eller till och med spola bort marken under husgrunden. Detta händer oftast om marken under grunden är sandig eller grusig. Ett mycket vanligt problem är att stuprör mynnar precis bredvid fasaden, och över åren spolar bort den bärande marken under grunden.

Gruvor är en annan orsak till sättningar. I Sverige har vi Kiruna som ett aktuellt exempel, där en hel stad får flyttas då marken sätter sig. Det är ett extremfall, men principen är den samma. I gruvområden finns öppna utrymmen, som marken runt omkring sakta men säkert strävar efter att fylla igen. Det leder till marksättning i närliggande områden.

Trafik och byggnationer i närliggande områden kan orsaka marksättning. Detta beror på att kraftiga vibrationer, till exempel från stora maskiner, kan leda till rörelser och där med sättning i marken.

Sammanfattning: Vanliga orsaker till marksättning

 • Byggnadens grund står på lerjord.
 • Marken under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen.
 • Vattenskada har försvagat marken och husgrunden.
 • Rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden.
 • Vibrationer och rörelser vid närliggande byggarbetsplatser.
 • Vibrationer från närliggande trafik.
 • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
 • Förändringar i miljön och omgivningarna.
 • Naturlig nedbrytning av marken under grunden t.ex. torv.
 • Växtlighet som sprider ut sig – ek, vide och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

 

 

Sättningsskador - sprickor i golvAtt upptäcka sättningar i en byggnad

Det vanligaste tecknet på rörelser i husgrunden orsakade av marksättning, är sprickor i väggarna och sjunkande golv. Sprickor som orsakats av marksättning löper vanligtvis diagonalt och dyker plötsligt upp i invändigt eller utvändigt. Det är oftast enkelt att se dessa sprickor i betongväggar och grund, på tegelväggar, putsade väggar eller gipsväggar invändigt. Sättningssprickor är oftast kraftigare och bredare upptill, jämfört med de hårfina sprickor som kan uppstå naturligt i materialet. Sättningssprickor är också vanligt förekommande där en tillbyggnad ansluter till huvudbyggnaden. Det är ett tecken på att tillbyggnaden drar ifrån övriga byggnaden.

Sjunkande golv som beror på sättning är också lätt att upptäcka. Titta intill golvlisten och kontrollera om där finns glipor, sprickor eller ojämnheter.

Du kan även kontrollera om det finns tecken på sättning runt utsatta punkter i byggnaden, som dörrar och fönster. Fönster och dörrar kan kärva och bli svåra att öppna och stänga på grund av rörelser i husgrunden.

Kostnader som konsekvens av sättningsproblem

Sättningar i din bostad eller fastighet kan bli ett stort problem, med höga kostnader som följd.

Sättningsskador - sprickor i tegelfasadenEstetisk och finansiell påverkan

 • Stora sprickor som kryper över väggarna
 • Flagnande gips
 • Tapeter som lossar i kanterna
 • Tegel som inte sitter på plats.

Det är exempel på hur marksättning kan få ditt hem eller dina lokaler att se slitna och ogästvänliga ut. För dig som driver en verksamhet finns risken att det avskräcker kunder och partners; en onödig förlust av intäkter.

Förutom att estetiska brister påverkar första intrycket och trivseln, kan det också innebära att värdet på fastigheten sjunker. En mycket negativ konsekvens om det blir aktuellt att försöka sälja den.

Påverkan på byggnaden och risker

Utöver försämring av din egendoms estetiska skick, väntar flera problem och bekymmer om du inte åtgärdar sättningen.

Dörrar och fönster är utsatta delar som kan kärva eller sitta fast på grund av deformering. Även rör och elektriska ledningar är i riskzonen vid rörelser i väggarna. Problem med avlopp eller belysning kan vara ett symptom på marksättning. Detta blir till irritations- och orosmoment där hemma. I affärslokaler kan det dessutom leda till att vissa delar inte kan nyttjas, och det i sin tur innebära ekonomiska förluster.

Det värsta scenariot är omfattande skador. I din bostad innebär det att din och din familjs säkerhet står på spel. För en affärsverksamhet innebär det att medarbetare, kunder och allmänheten utsätts för fara.

Ekonomiska följder

Skador på byggnaden, rör och elektriska ledningar kan medföra stora kostnader. Desto längre en byggnad har varit drabbad av marksättning, desto större är risken att de ekonomiska följderna blir höga. Det kan emellertid förhindras genom att låta Geobear åtgärda din marksättning i tid.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, vi kan också ordna en inspektion för att undersöka marksättningens omfattning.

Åtgärda marksättning

Geobears lösningar innebär injektering av expanderande geopolymerer under din fastighet. Material pumpas in i jorden och expanderar sedan under markytan. Expansionen fyller hålrummen i marken, pressar ut vatten och komprimerar jorden. Resultatet är en solid och stabil bas under husgrunden. Våra material blandar sig inte med vatten och är säkra att använda.

När geopolymererna expanderar i marken letar de sig fram tills de inte kommer längre. Då riktar sig den expansiva kraften uppåt mot grunden. Processen kontrolleras via laserutrustning, som ger utslag på 0,25 mm rörelse ovanför injekteringspunkten. När marken stabiliserats avslutas processen vid den aktuella punkten, och återupptas på en ny punkt. För jämn spridning fördelas punkterna med cirka 1,5 meters mellanrum. Om golvet enbart stabiliseras avslutas injekteringen så snart stabiliseringen är genomförd, innan golvet lyfter. Om golvutjämningen önskas kommer arbetet fortsätta vid aktuell injektionspunkt tills golvet nått rätt nivå.

De material som vi använder bryts inte ned. Det är en permanent lösning som kan jämföras med betong, men processen är snabbare och renare. Att gjuta betong kräver tung utrustning och processen omvandlar din egendom till en byggarbetsplats. Samma sak gäller vid pålning, som även kräver grävning utmed grunden. Med vår teknik borrar vi helt enkelt små hål och injekterar våra material.

Att använda Geobears geopolymerer som lösning på sättningsproblem är den enklaste, och i de flesta fall lämpligaste, metoden. Äldre metoder, som pålning utförd av traditionella byggfirmor, börjar ses som en sista utväg.

Kontakta oss

Marksättning kan vara skrämmande att drabbas av, men vi på Geobear finns här för dig. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Boka en sättningsinspektion på plats för att bedöma situationen och gå igenom lösningar.