Sättningar i hus

Sättningar är en vanlig konsekvens av att bygga hus eller andra byggnader på mark som inte är tillräckligt stark eller stabil. I Sverige har vi gott om jord med hög lerhalt, vars bärighet kan förändras och försämras över tid och leda till sättningsskador. Sättningar kan även uppstå på grund av ökad belastning, vibrationer eller vatteninträngning.

Geobear har geotekniska lösningar som kan åtgärda sättningsproblem genom att förstärka och stabilisera marken under grunden, samt lyfta tillbaka huset till sin ursprungliga nivå. Läs vidare för mer information om sättningar, samt hur vi använder geopolymerer för att laga sättningssprickor och åtgärda sättningsproblem.

Dålig bärighet - svag mark - Geobear

Vad är sättningar?

En sättning, eller marksättning, innebär att en byggnad eller konstruktion har sjunkit ner i eller med marken. I de flesta fall beror sättningen på förändrade förhållanden i jorden under markytan. Lösare, mindre material knuffas och sköljs undan från mellanrummet mellan större partiklar, vilket gör att marken komprimeras och trycks ihop över tiden.

Hålrum bildas under byggnaden, marken minskar i volym, huset “sätter sig” och sprickor uppstår. Om en byggnads grund exempelvis har byggts i en sluttning så kan marken dessutom långsamt flytta sig nedåt på grund av t.ex. regn, vilket kan orsaka skador – sättningar – i grunden.

Marksättning är ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Ju förr desto bättre, eftersom konsekvenserna kan förvärras med tiden. Geobear genomför markstabilisering för byggnader, industrier och infrastrukturprojekt för att återställa dem till sitt ursprungliga skick.

Vad orsakar sättningar i huset?

Marksättning är ett stort problem för villaägare, som kan uppstå var som helst och på grund av ett antal olika anledningar. Köpare av villor och fastigheter bör vara medvetna om möjliga orsaker till marksättning, för att kunna undvika framtida problem. Här kommer en snabb genomgång:

1. Jordtyper och markförhållanden

Sättningar i olika jord och markförhållandenMarksättning hänger ofta ihop med fukthalten i jorden under husgrunden. Vissa jordtyper är känsligare än andra för förändringar i fukthalten. Jorden är nästan alltid packad i flera olika jordlager, med berg längst ner.

Kohesionsjord: Så som lerjord och silt är särskilt sårbara, eftersom de krymper och sväller i förhållande till fukthalten. Detta innebär att väderförändringar kan ha betydande påverkan på jordens sammansättning. Förändringarna kan orsaka marksättning.

Lös jord: Mindre kompakta jordtyper, så som sand och grus är inte så benägna att svälla och krympa. De riskerar däremot att spolas bort av vattenflöden, till exempelvis vid ett läckage i en vattenledning, eller vid kraftigt regn. Det kan orsaka marksättning.

Temperatur: Eftersom temperaturen i sin tur påverkar andra faktorer såsom markens fuktighet så kan temperaturskillnaderna som uppstår mellan sommar, vinter och övriga årstider göra så att jorden expanderar eller dras ihop och därmed leda till sättningar.

Sättningar träd växtlighet

2. Träd och annan växtlighet

Ett träd eller en buske intill huset kan bidra till en trivsam miljö där du bor eller arbetar. Tyvärr kan det även bidra till att marksättning uppstår. Vegetation nära husgrunden kan påverka marken.

Rötterna från växtligheten suger upp fukt ur jorden och får den därmed att krympa, vilket kan orsaka sättningar. Risken ökar under långa torra perioder, eftersom törstiga växter kan sträcka sina rötter genom husgrunden för att nå vatten.

Vissa växter är värre än andra. Björk, alm, pil och poppel är exempel på växter som verkligen suger åt sig vatten. Tumregeln är att plantering av träd ska ske med ett avstånd till huset lika stort som höjden på det färdigväxta trädet. Ett träd som blir 10 meter högt bör alltså stå 10 meter från huset. Om du tar ner eller planterar ett träd nära huset så påverkas vattenmängden i marken och det kan orsaka sättningar.

3. Mänskliga faktorer

Marksättning orsakas inte enbart av naturfenomen. Det finns åtskilliga mänskliga faktorer som också påverkar.

Vattenläckor från skadade avloppsrör kan luckra upp eller till och med spola bort marken under husgrunden. Detta händer oftast om marken under grunden är sandig eller grusig. Ett mycket vanligt problem är att stuprör mynnar precis bredvid fasaden, och över åren spolar bort den bärande marken under grunden.

Gruvor är en annan orsak till sättningar. I Sverige har vi Kiruna som ett aktuellt exempel, där en hel stad får flyttas då marken sätter sig. Det är ett extremfall, men principen är den samma. I gruvområden finns öppna utrymmen, som marken runt omkring sakta men säkert strävar efter att fylla igen. Det leder till marksättning i närliggande områden.

Trafik och byggnationer i närliggande områden kan orsaka marksättning. Detta beror på att kraftiga vibrationer, till exempel från stora maskiner, kan leda till rörelser och sättningar i marken.

Överbelastning – Ibland är marksättning inte orsaken till den sjunkande rörelsen. I vissa fall kan det bero på att belastningen på golvet har ökat och därmed fått det att sjunka. När en grund byggs beräknas vilka krafter som kommer påverka den, om detta ändras – till exempel att en ny, tung maskin installeras i en industri, så kan marken under grunden komprimeras. Komprimeringen gör att volymen minskar och grunden sjunker ner.

Våra lösningar lämpar sig utmärkt även i dessa fall – se golvlyft.

Sammanfattning: Vanliga orsaker till marksättning

 • Byggnadens grund står på svag lerjord.
 • Marken under byggnaden har inte komprimerats (packats) ordentligt under byggnationen.
 • Vattenskada har försvagat marken och husgrunden.
 • Rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden.
 • Vibrationer och rörelser vid närliggande byggarbetsplatser.
 • Vibrationer från närliggande trafik.
 • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
 • Förändringar i miljön och omgivningarna.
 • Naturlig nedbrytning av marken under grunden t.ex. torv.
 • Växtlighet som sprider ut sig – björk, alm, pil och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

sjunkande golv

Hur kan jag upptäcka sättningar?

Det vanligaste tecknet på rörelser i husgrunden orsakade av marksättning, är sprickor i väggarna och sjunkande golv. Sprickor som orsakats av marksättning löper vanligtvis diagonalt och dyker plötsligt upp i invändigt eller utvändigt.

Det är oftast enkelt att se dessa sättningssprickor i grunden, betongväggar, tegelväggar, putsade väggar och gipsväggar. Sättningssprickor är oftast kraftigare och bredare upptill, jämfört med de hårfina sprickor som kan uppstå naturligt i materialet. Sättningssprickor är också vanligt förekommande där en tillbyggnad ansluter till huvudbyggnaden. Det är ett tecken på att tillbyggnaden “drar ifrån” övriga byggnaden.

Lutande och sjunkande golv som beror på sättning är också lätta att upptäcka. Titta in till golvlisten och kontrollera om där finns glipor, sprickor eller ojämnheter.

Du kan även kontrollera om det finns tecken på sättning runt utsatta punkter i byggnaden, som dörrar och fönster. Fönster och dörrar kan kärva på grund av sättningar. De blir svåra att öppna och stänga på grund av rörelser i husgrunden.

Läs mer om specifika sättningsproblem här:

 

Kostnad av sättningsproblem

Sättningar i din bostad eller fastighet kan bli ett stort problem, med höga kostnader som följd. Vid små problem kan du behöva reparera och renovera mindre sättningsskador, såsom sprickor i fasaden. Vid stora problem kan hela byggnaden behöva renovering.

Sprickor i väggen

Estetisk och finansiell påverkan

 • Stora sprickor som kryper över väggarna
 • Flagnande gips och färg
 • Tapeter som lossnar i kanterna
 • Tegel som inte sitter på plats
 • Ojämna golv

Det är exempel på hur marksättning kan få ditt hem eller dina lokaler att se slitna och ogästvänliga ut. För dig som driver en verksamhet finns risken att det avskräcker kunder och samarbetspartners; en onödig förlust av intäkter.

Förutom att estetiska brister påverkar första intrycket och trivseln, kan det också innebära att värdet på fastigheten sjunker. En mycket negativ konsekvens om det blir aktuellt att försöka sälja den.

Påverkan på byggnaden och risker

Dörrar och fönster är utsatta delar som kan kärva eller fastna på grund av rörelse i husets väggar. Även rör och elektriska ledningar är i riskzonen vid rörelser i väggarna. Problem med avlopp eller belysning kan vara ett symptom på marksättning. Detta blir till irritations- och orosmoment där hemma. I affärslokaler kan det dessutom leda till att vissa delar inte kan nyttjas, och det i sin tur innebära ekonomiska förluster.
Det värsta scenariot är omfattande skador. I din bostad innebär det att du och din familjs säkerhet står på spel. För företag innebär det att medarbetare, kunder och allmänheten utsätts för fara.
Ekonomiska följder
Skador på byggnaden, rör och elektriska ledningar kan medföra stora kostnader. Desto längre en byggnad har varit drabbad av sättningar, desto större är risken att de ekonomiska följderna blir höga. Det kan emellertid förhindras genom att låta Geobear åtgärda din marksättning i tid.
Välkommen att kontakta oss för mer information, och för att boka in en sättningsinpsektion där omfattningen på dina sättningsproblem klarläggs och en åtgärdsplan tas fram.

Hur kan man åtgärda sättningar i hus?

PowerPile grundförstärkning villa

Villa med PowerPile-pålning

Vi lagar sättningar i hus genom att åtgärda orsaken till sättningen. Geobears lösningar innebär injektering av expanderande geopolymerer under din fastighet. Material injekteras ned i jorden och expanderar sedan under markytan.

Expansionen fyller igen hålrummen, pressar ut vatten och komprimerar jorden. Resultatet är en solid och stabil bas under husgrunden. Våra material blandar sig inte med vatten och är säkra att använda.

När geopolymererna injekteras i marken tar de sig fram i hålrum i marken tills expansionen påbörjas efter en förutbestämd tid. Det handlar vanligtvis om några sekunder och expansionstiden bestäms av Geobears ingenjörer och tekniker. Vid expansionen komprimeras och binds marken runt geopolymeren och den expanderande kraften resulterar i att grunden stöttas upp. Processen kontrolleras via laserutrustning, som ger utslag på 0,25 millimeters rörelse ovanför injekteringspunkten.

När marken förstärkts avslutas processen vid den aktuella punkten, och arbetet kan gå vidare vid en ny punkt. För jämn spridning fördelas punkterna med cirka 1 meters mellanrum. Om enbart markförstärkning genomförs avslutas injekteringen så snart grunden är förstärkt, och innan golvet eller huset lyfts. Om golvlyft önskas kommer arbetet fortsätta vid aktuella injektionspunkt tills golvet nått rätt nivå.

De material som Geobear använder bryts inte ned. Det är en permanent lösning som kan jämföras med betong, men processen är snabbare och renare. Att gjuta betong kräver tung utrustning och processen omvandlar din egendom till en byggarbetsplats. Samma sak gäller vid pålning, som även kräver grävning utmed grunden. Med Geobears teknik borrar vi helt enkelt små hål och injekterar geopolymer material.

Att använda Geobears geopolymerer som åtgärd mot sättningar är den enklaste, och i de flesta fall lämpligaste, metoden.

 

Hur löser Geobear sättningsproblem på bara 1-2 dagar?

VÅRA TEKNIKER BORRAR SMÅ HÅL I DET DRABBADE OMRÅDET

UK Subsidence Maps

Borrhålen är 15 millimeter, ungefär storleken av ett tiokronorsmynt. Inget grävarbete krävs och oftast sker arbetet utanför huset.

VI INJEKTERAR EN SPECIELLT UTFORMAD GEOPOLYMER UNDER FASTIGHETEN

UK Subsidence Maps

Men en snabb och enkel process injekterar vi en geopolymer som expanderar och snabbt stelnar för att stabilisera huset.

GEOPOLYMEREN STELNAR DIREKT OCH BLIR LIKA HÅRD SOM BETONG

UK Subsidence Maps

Inom bara 15 minuter har geopolymeren expanderat för att fylla alla tomrum och förstärka marken, och är då redan 90% härdad.

HUSET LYFTS (OM DET BEHÖVS) OCH GRUNDEN FÖRSTÄRKS

UK Subsidence Maps

Du kommer att se resultatet direkt. Oftast går sprickor tillbaka och dörrar och fönster öppnar sig fritt igen, när vi lyft och stabiliserat ditt hus.

 

Sättningsinspektion

Marksättning kan vara skrämmande att drabbas av, men vi på Geobear finns här för dig. Om du tar hjälp av Geobear för dina sättningsproblem kommer en av våra sättningsinspektörer ut på plats för att besikta huset. Där genomförs en komplett besiktning av eventuella sättningsskador, därefter kommer vi gå igenom lämpliga lösningar för just er situation.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Ring oss på 010-14 550 15 eller använd kontaktformuläret.

Boka en sättningsbesiktning nu, så gör vi en grundlig inspektion av dina sättningsskador!

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.