Processen att stärka grunden på en befintlig byggnad kallas undergjutning. Oftast involverar det att fördjupa grunden eller fördela belastningen över en större yta. Undergjutning är ett renoveringsprojekt, och för att välja rätt metod är det nödvändigt att förstå utgångsläget och problemen som rör grunden i dess helhet. Undergjutning kan utföras av en rad olika skäl. De vanligaste är:

  • En förändring i jordförhållandena under grunden.
  • Jordmånens egenskaper togs inte med i beräkningen under ritningsfasen.
  • Den ursprungliga grunden är inte längre lämplig/tillräckligt stark.
  • Byggnation/renovering/utgrävning i närheten utsätter grunden för påfrestningar.
  • Ytterligare en våning ska byggas till under marknivå.

Vanliga metoder för undergjutning

Undergjutning i betong

En traditionell metod för undergjutning av en byggnad är att gräva bort jorden under grunden, och fylla på med betong. Jorden byts ofta ut i kvadratiska delar enligt en förbestämd ordningsföljd, så att bärförmågan inte riskeras.

Resultatet är en grund under den befintliga grunden. Denna metod kan användas för relativt ytliga grunder. Den befintliga strukturen måste vara tillräckligt stark för att överbrygga de kvadratiska tomrummen vid pågående undergjutning.

Pålning

En pålad undergjutning används generellt när fasta jordlager finns djupt ner, och den ytliga jorden inte klarar belastningen. Andra faktorer kan vara begränsad tillgång till platsen, miljöpåverkan av utgrävning eller krav på minsta möjliga rörelse under processen. Pålarna är vanligen av stålstruktur och kan fyllas med betong. Pålarna kan delas in i tre kategorier efter installationsteknik: slagna pålar, borrpålar och pressade pålar.

Pålning kräver åtgärder för lastöverföring, för att överföra lasten från den befintliga grunden till pålarna.

Jetinjektering

Att tillverka former med hjälp av en kraftfull högtrycksspruta med cementputs (med eller utan vatten/luft) kallas jetinjektering.

För undergjutning används jetinjektering för att placera pelare av murbruk under en befintlig grund. Slutresultatet beror på jordens egenskaper, särskilt hur lätt den eroderas, men generellt är jetinjektering effektiv vid en rad olika jordtyper.

Lastöverföring behövs inte, eftersom pelarna ofta kan byggas till den befintliga grunden. Eftersom borrning och högtryck används påverkar jetinjektering alltid jorden, därför kan metoden vara olämplig för väldigt känsliga grunder. Platsen behöver också vara tillgänglig för tung utrustning.

Geopolymerer

Geopolymerer har använts för en rad geoteknologiska tillämpningar, som stabilisering och golvutjämning, och komprimering av jord för att öka bärigheten under husgrunder. Geopolymerer består av sammansatt strukturellt, expanderande harts som är miljöneutralt och vattenresistent.

Tekniken baseras på kemiskt expansionstryck i stället för tunga hydrauliska system, vilket gör hanteringen lättare och säkrare. Jämfört med traditionella cementbaserade material erbjuder geopolymerer en effektiv och stabil process. De uppnår 90 % av den slutliga kompressionen på mindre än 15 minuter. De flesta projekten kan slutföras på några dagar, i fall där traditionella metoder skulle ta veckor eller till och med månader att slutföra.

Till skillnad från traditionella metoder för undergjutning är lösningar med geopolymerer grävfria. Den praktiska utrustningen ger snabba och smidiga lösningar för projekt vid såväl affärslokaler, industrier, bostadshus och offentliga byggnader, som infrastruktur och historiska byggnader.

Vi på Geobear är specialister på injektering med geopolymerer. Välkommen att kontakta oss för mer information.