Sammandrag

I centrum av en viktoriansk stad, orsakade en värdefull byggnads sättningar problem för Yorks stadsledning. De valde en lösning med PowerPile geopolymerpelare, eftersom installationen av dem producerar mycket lite buller och skador på den arkeologiskt värdefulla omgivningen.

Mål

Den två våningar stora tegelbyggnaden, med tjocka och starka väggar var ursprungligen en polisstation. Första skiktet och en del av basskiktet var gjort av stenmaterial. Byggnadens användning ändrades på 1930-talet och blev en elcentral och in fördes tunga transformatorer och annan utrustning. Byggnaden var byggd på en ganska låg tegelsockel, som var en mjuk jord. Originalskalet är 5-6 meter lägre än ytan. Det mellanliggande skiktet är gammalt utfyllnadslager, som till en del är strukturellt ett mycket mjukt organiskt material. Sättningar har skett under minst 15 – 20 år, men de senaste åren har de ökat.

Tillämpad teknologi

För att lösa problemen användes PowerPile geopolymerpelare.

Resultat

Då olika alternativ bedömdes måste placeringen av huset i centrum beaktas. I olika delar av huset, och i omedelbar närhet fanns butiker och kontorsbyggnader. PowerPile Geopolymerpelarna valdes eftersom alternativen var för problematiska och för tunga konstruktioner att sätta under väggarna. Geobears lösning är tystare och på många sätt även mindre störande: ingen schaktning behövs, så det finns inte extra skrot och utgrävd jord. Det är också snabbare. Arbetet pågick i fyra veckor, då de traditionella metoderna som skulle ha orsakat mera störningar skulle ha tagit 3-4 månader. Byggarbetsplatsen skulle också ha varit smutsigare och dammigare – och den traditionella lösningen skulle ha varit mycket dyrare. Allt talade emot den traditionella lösningen.