Dörrar och fönster som sitter fast

Dörrar och fönster som sitter fast och är svåra att öppna, tillsammans med sprickor i väggarna, kan vara de första tecknet på sättningsskador i ditt hus. Om dörrar och fönster, eller båda två, sitter fast och är svåra att öppna, eller att du ser en glipa runtom kring de, bör du undersöka orsaken till varför det är så. I värsta fall kan dessa tillsynes små problem, vara tecken på allvarliga strukturella skador i fastigheten. Om dessa ignoreras kan sättningsproblemen fortsätta och långsiktigt bli värre och skapa större problem.

Orsaken bakom de fastkilade fönsterna, och dörren som går trögt att öppna kan vara en sjunkande eller på annat vis instabil husgrund. När marken under en byggnad inte längre ger stöd åt dess vikt, börjar husgrunden sätta sig. Detta kan bero på ändringar i markförhållandena, så oavsett byggnadens ålder kan den drabbas av sättningar. Om du upptäcker att du har bekymmer med dörrar och fönster som fastnar, eller sprickor i väggarna, rekommenderar vi att du först ser över omfattningen av problemet och kontaktar oss för en professionell utvärdering.

Varför sitter dörrar och fönster fast?

Geoebear dörrar och fönster som sitter fastFör att kunna välja den bästa lösningen, måste vi först avgöra vad som är anledningen till att dina dörrar och fönster inte går att öppna som vanligt. När det gäller sättningsproblem så finns det olika anledningar till att dessa uppkommer.

Nedan listar vi de vanligaste anledningarna till sättningsproblem, som gör att dörrar och fönster fastnar.

Låga grundvattennivåer

  • Närvaron av grundvatten ger en uppåtriktad kraft, som kallas bärighet, vilken påverkar partiklarna i marken. Om grundvattennivåerna sjunker så utsätts de underliggande jordlagren för en högre påfrestning. Denna påfrestning kan leda till komprimering av jorden. Vilket i sin tur leder till att den tar upp mindre yta och husets grund får mindre stöd underifrån, vilket kan ge sättningar på fundamentet.

Erosion

  • Vatten, i synnerhet rinnande sådant, kan urholka marken som finns under en husgrund. Urholkning på grund av rinnande vatten kan till exempel bero på ett läckage från en rör, kraftigt regn eller utloppet från ett stuprör. Där vattnet rinner skapas ett tomrum i jordlagret som då tappar sin bärkraft. Med mindre bärkraft orkar marken inte hålla emot tyngden som den utsätts för – vilket leder till sättningsproblem i de strukturer marken ska bära.

Dåligt komprimerad mark

  • Om jordlagret under en tung byggnad inte komprimerats ordentligt under byggnationen, finns risken att denna kompression kommer att ske i efterhand. När jorden packas tätare, sjunker byggnaden nedåt och det uppstår en sättning.

Vibrationer

  • Ett hus påverkas av vibrationer som uppstår i dess närhet. Typiska aktiviteter som ger vibrationer är byggarbetsplatser av olika slag, i synnerhet pålningsarbete, sprängning och schaktning.  Även tung trafik kan orsaka stora vibrationer i marken runt omkring det område där den färdas. Vibrationer kan leda till ytterligare komprimering av marken eller om jorden är känslig till förvätskning, vilket innebär att marken plötsligt övergår från fast till flytande form vilket i sin tur leder till sättningar.

Krympande mark

  • I vissa kohesionsjordar, som t.ex. lerbaserad jord, kan markens fukthalt orsaka förändringar i jordens volym. En längre torrperiod, till exempel en ovanligt varm sommar, kan göra att marken tappar så mycket fukt att den krymper – eftersom vätska tar plats. En annan orsak till att marken torkar ut och krymper kan vara kringliggande växtlighet som suger upp mycket av fukten i jorden.  När jorden torkar skapar det sprickor i marken, eller vid större problem även håligheter. Strukturer som befinner sig på sådan mark kommer då påverkas av förändringarna.

Felaktig konstruktion av husgrunden

  • När huset byggdes kan det hända att det inte funnit tillräckligt med information om markförhållandena. Om huset ritats och byggts med felaktiga markförhållanden i åtanke kan det föreligga konstruktionsfel, i förhållande till markens egentliga bärighet. Det troliga är då att markens bärighet har underskattats, vilket således kan leda till sättningsproblem i byggnaden på sikt.

Vi ser till att dina fönster och dörrar går att öppna igen

Bara för att dina fönster och dörrar går trögt just nu, behöver det inte vara så för alltid! Vi på Geobear kan hjälpa dig att lösa problemet. Genom att stabilisera husets grund kan vi

  1. Se till så att det inte blir värre
  2. Återställa huset till sitt ursprungliga läge – så att dörrarna och fönstren går att öppna som vanligt igen!

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.