Fundament finns i två former, grunda fundament eller djupa fundament

(24 september, 2020)

Ett grunt fundament används i de fall där belastningen från en struktur är låg relativt ytjordens bärförmåga. 

Merparten av alla hus och lätta husbyggnader är byggda med grunda fundament, med djupa fundament som används för att justera block på svagare mark, eller där betydligt högre belastningar krävs.

Geobear erbjuder lösningar där fundament är otillräckliga som står tex. på grundsula eller kantförstyvad platta med sättningsrörelser.

Typer av grunda fundament

Grundsula med krypgrund

Denna typ av fundament är ett slags grunt fundament som används för att ge en stödremsa till en linjär struktur såsom en vägg som står på betonggrundsula.

Grundsula används i många underliggande jordlager och är särskilt lämpade för att lätta upp strukturella belastningar såsom de som återfinns i många bostadsfastigheter, vanligtvis används ett massivt betonggrundsula fundament tex till hus med krypgrund.

 

Vad kan gå fel? 

Vid sättningsrörelser så sjunker tex grundsulan ner i ett hörn eller längs med hela väggar. Detta är vanligtvis en följd av antingen krympning av underliggande lerjordlager eller erosion av marken under fundamenten på grund av överskottsvatten som kan uppkomma exempelvis vid läckande avlopp.

Geobear-lösningar

Den vanligaste användningen av våra geopolymerlösningar är för hus som drabbats av sättningsskador. Vi identifierar det drabbade området genom markundersökningar och utformar en lösning där geopolymermaterial injekteras under tex. grundsulafundamentet. Materialet expanderar och bildar en solid grund under den befintliga grundsulan vilket förhindrar ytterligare rörelser.

Plintfundament

Plintfundament är rektangulära eller cirkelformade block som används för att stödja exempelvis pelare. De är vanligare i större specialbyggda strukturer såsom industriella enheter eller andra kommersiella byggnader för att stödja stora takkonstruktioner.

 

Vad kan gå fel? 

Plintkollaps är mindre vanligt än sättningsrörelser hos grundsulafundament, men om det inträffar finns det några möjliga orsaker. Sättning kan vara en orsak, vilket innebär att belastningen från byggnaden är högre än vad det underliggande jordlagret under blocket tål, detta kan orsakas av packning av det underliggande jordlagret. Det kan även sjunka till följd av erosion från överskottsvatten.

Geobear-lösningar

Vi kan stärka marken under en plintgrund för att förebygga ytterligare rörelser. Vi injekterar material på flera olika djup under plintfundamentet, beroende på den svaga jordens omfattning vilket skapar en stabil grund under plintfundamentet. 

Det utvalda materialet som vi använder ger även ytterligare bärförmåga till jordlagren, vilket gör att större belastningar kan placeras ovanpå det befintliga plintfundamentet. Detta är den perfekta lösningen när en ny våning eller ett nytt tak ska byggas. 

Platta på mark

Betongplatta med kantförstyvning skapas av armerade betongplattor som ofta täcker hela byggnadens grund. De sprider belastningen från ett antal pelare eller väggar över fundamentområdet och används vanligtvis för lätta husbyggnader på sämre jordar.

 

 

Vad kan gå fel? 

Platta på mark har en tendens till sättning över tid och är utformade för att tåla nedåtgående rörelser. Överskjutande nedåtgående rörelser kan emellertid orsakas av dålig packning av fyllnadsmaterialet under eller vattenintrång genom sprickor som orsakar håligheter.

Geobear-lösningar

I dessa fall designar Geobear en lösning där geopolymermaterial injekteras precis under plattan i ett rutmönster i det drabbade området. Materialet expanderar för att fylla håligheter och packa den befintliga fyllningen, och i vissa fall, kan vi använda vårt material för att lyfta tillbaka plattan till utgångsnivåerna.

Om det krävs att fundamentet tål en högre belastning, kan vi även använda vårt material på begränsade ytor för att förbättra markstyrkan, detta gör det möjligt att fixera nya stödpelare vid kantförstyvningen.